REKRUTACJA 2024-2025

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2024/2025

 

 

Szanowni Państwo!

Rekrutacja w Przedszkolach Nr 1 – 5 w Kozienicach oraz w oddziałach przedszkolnych
w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1,3 i 4 w Kozienicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej
w Janikowie po raz kolejny prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich wymienionych placówek znajdujących się na terenie Gminy i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do placówki pierwszego wyboru. Logowanie się do programu oraz szczegółowa instrukcja rekrutacji elektronicznej, krok po kroku dostępna będzie od 1marca br. pod adresem:  strona dla kandydata: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ 

 

Proces rekrutacji do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:  01 marca - 22 marca 2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji określone zostały Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice, które dostępne jest pod linkiem:

https://bip.kozienice.pl/zarzadzenie/8957/zarzadzenie-nr-14-2024

 

Rekrutacja do klas pierwszych

 

Tegoroczna rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych Nr 1, 2, 3, 4
w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą szkół, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do szkoły dostępne na stronie internetowej wybranej placówki lub stronie urzędu miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

Zarządzenie dotyczące harmonogramu rekrutacji :

https://bip.kozienice.pl/zarzadzenie/8957/zarzadzenie-nr-14-2024

 

Proces rekrutacji do klasy I odbywać się będzie w dniach:  01 marca - 22 marca 2024 r.

Logowanie się do programu oraz szczegółowa instrukcja rekrutacji elektronicznej, dostępna będzie od 1marca br. pod adresem:            strona dla kandydata:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

 Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kozienice, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który również w tym roku zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego w Przedszkolach  Nr 1 – 5 , oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1,3,4 w Kozienicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ).

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne na stronie internetowej wybranej placówki lub stronie Urzędu Miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kozienice. Rodzice dzieci spoza naszej gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Kozienicach, w przedszkolach pozostaną wolne miejsca.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w sekretariacie przedszkola  wybranej placówki i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
 5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru i tam składamy również pisemny wniosek wraz z załącznikami .
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Szczegółowe informacje o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronie www.kozienice.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/  a następnie dostarczyć w formie papierowej do placówki którą Państwo określili jako placówkę pierwszego wyboru

Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Osoby mające problem z dostępem do Internetu będą miały możliwość zgłoszenia się do sekretariatu placówki i wypełnić wniosek na miejscu.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
 2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada Państwu numer PIN.
 4. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji. Nie należy składać dokumentów do placówki 2 i 3 wyboru.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie. 

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kozienicach tzw. kryteria dodatkowe.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
 3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
 3. O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Kozienice.
 4. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Burmistrza Gminy Kozienice. W tym przypadku Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
 2. Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.