REKRUTACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak wybrać odpowiednie przedszkole dla dziecka

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ (link do portalu "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych")

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2023  Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

 


 

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1

 1. Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb powoływania i działania Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej „Komisją” oraz zakres uprawnień                  i obowiązków osób wchodzących w skład  Komisji  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola. 

 

 1. Komisja powołana przez dyrektora przedszkola zarządzeniem, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy - Prawo oświatowe.
 3. Po zakończeniu etapu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu zlicza się liczbę zwrotnych deklaracji i określa liczbę wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach dzieci.
 4. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 5. Komisja prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu kandydatów z terenu Gminy Kozienice.
 6. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w Regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
 8. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu (art. 131, ust 7) ustawy - Prawo oświatowe .
 9. Komisja nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
 10. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa w systemie elektronicznym poprzez platformę rekrutacyjną Nabór VULCAN 
 11. Po zakończeniu rejestracji pobrany wniosek wraz z załącznikami rodzic przynosi  do przedszkola pierwszego wyboru.
 12. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

 

 • 2.
 1. W skład Komisji wchodzi 3 nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach powołanych zarządzeniem dyrektora.  
 2. W skład Komisji nie mogą wchodzić:                                                                                            
  • dyrektor przedszkola, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
  • osoba, której dziecko            uczestniczy      w         postępowaniu             rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Komisji.
 4. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie Komisji, w tym zmian osoby wyznaczonej na przewodniczącego Komisji. 
 5. Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców,  oraz obiektywnie i bezstronnie  wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa ( wzór klauzuli załącznik nr 1 i zobowiązanie o bezstronności członka komisji rekrutacyjnej załącznik nr 2 do Regulaminu) .

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń  § 3

 1. Posiedzenie Komisji odbywa się w terminach określonych w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice przyjętym Zarządzeniem Burmistrza.
 2. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
 3. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.
 4. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia Komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 

Rozdział III Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczącego i Dyrektora Przedszkola

 

§ 4

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • Przyjęcie kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • Sporządzenie protokołu postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 
 • Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia Komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący oraz członkowie Komisji.
 • Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 4 załącza się listy, o których mowa w ust. 1 i 2.
 • Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
 • Sporządzenie informacji z podjętych czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy - Prawo oświatowe.

§ 5

 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • Pobranie od dyrektora i umożliwienie członkom komisji zapoznania się  z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustalenie dni i godziny posiedzeń komisji.
 • Kierowanie pracami Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Regulaminu;
 • Prowadzenie posiedzeń Komisji z uwzględnieniem następujących czynności :
  1. wyznaczenie protokolanta;
  2. przypomnienie członkom o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy             o ochronie danych osobowych;
  3. zaznajomienie członków Komisji z zasadami rekrutacji kandydatów do przedszkola;
  4. nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję,            w tym, sporządzenia w kolejności alfabetycznej listy kandydatów przyjętych          i nieprzyjętych. 
 • Przewodniczący Komisji może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa  w art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe  terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza/wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata  o potwierdzenie tych okoliczności. Organ potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 • Niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych z procesem rekrutacji.

§ 6

 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
 • Wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji;
 • Udostępnianie i wyjaśnienie rodzicom zasad rekrutacji;
 • Przyjmowanie  wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz   załącznikami składanymi przez rodziców;                           
 • Wydanie Przewodniczącemu    Komisji  wniosków  o  przyjęcie  kandydata do przedszkola wraz załącznikami złożonymi przez rodziców
 • Rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji.

 

Rozdział IV Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej § 7

 

 1. Komisja pracuje według następującego porządku:
  • Prace przygotowawcze polegają na:
 1. sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków;
 2. w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego, do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki;
 3. ustaleniu liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałych na obszarze gminy, w której znajduje się przedszkole;
 4. przygotowanie wystąpień do rodziców/prawnych opiekunów lub gminy, w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie członków Komisji budzą wątpliwości.
 1. I etap postępowania rekrutacyjnego:
  • W pierwszym etapie Komisja dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków   w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dzieciom spełniającym następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny dziecka (oznacza troje i więcej dzieci),
   2. niepełnosprawność dziecka,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
   6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
   7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.
  • Powyższe kryteria mają jednakową wartość, a za spełnienie każdego z nich kandydatowi przyznaje się 25  punktów.
 2. II etap postępowania rekrutacyjnego
 • W drugim etapie Komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria, które zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach / Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 r./  i przyznaje im określoną liczbę punktów.
 • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych przez kandydatów w liczbie przekraczających liczbę wolnych miejsc, kandydaci wyłaniani są losowo poprzez elektroniczną platformę rekrutacyjną Nabór VULCAN
 • Wolne miejsca rozdysponowuje się w postępowaniu uzupełniającym.
 • Listy zakwalifikowanych dzieci tworzone są automatycznie przez aplikację Nabór Vulcan uwzględniając liczbę punktów rekrutacyjnych za spełnienie ustawowych i lokalnych kryteriów.

§ 8

 1. Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola, są generowane po symulacji przydziału do grup z elektronicznej platformy rekrutacyjnej Nabór VULCAN .
 • Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym składają w placówce pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
 • Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy są generowane z elektronicznej platformy rekrutacyjnej Nabór VULCAN po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych woli wyboru placówki.
 • Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust. 1 pkt. 1 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem (pełnym imieniem i nazwiskiem) Przewodniczącego Komisji.
 • Listy, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w § 3 ust.1.
 • 9

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym  zgodnie z art.158 ust. 6-9                

ustawa – Prawo oświatowe 

 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydane przez komisję rekrutacyjną uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej i jej członkowie podpisują pełnym imieniem i nazwiskiem.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. 
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

 1. Zmiany do Regulaminu odbywają się na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.                                                                                  

Dyrektor Przedszkola

Monika Pyc

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5 /2023
DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na rok szkolny 2023/2024


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Zarządzenie Nr 16/2023 r. Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),Uchwały Nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium ustalonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice


§ 1

Ogłaszam rekrutację dzieci do Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kozienicach na rok szkolny 2023/2024 na wolne miejsca w przedszkolu.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola
Monika Pyc

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2023

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz.1378oraz z 2021 poz. 1082 ) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół , placówek i centrów (Dz. U. poz.2431).

§1
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na rok szkolny 2023/2024, zwaną dalej ,,Komisją” w składzie:
1. – Agnieszka Wójcik - nauczyciel wychowania przedszkolnego – członek komisji
2. – Marta Sygocka - nauczyciel wychowania przedszkolnego
3. – Anna Różańska - nauczyciel wychowania przedszkolnego – członek komisji

§2
Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Martę Sygocką.

§3
Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2 art.158 ust.1- 5 i 7 wyżej cytowanej ustawy Prawo Oświatowe.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Przedszkola
Monika Pyc

 

ZARZĄDZENIE NR 4 /2023
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KOZIENICACH
z dnia 28 lutego 2023r
w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na rok szkolny 2023/2024

• - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.4)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
• Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej' liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice.
• Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i posterowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.
• Statut Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

§ 1

Wprowadza się Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor Przedszkola
Monika Pyc