REKRUTACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA WAŻNA INFORMACJA REKRUTACJA

Szanowni Rodzice,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa  zwracamy się z prośbą abyście wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do naszej placówki
 na rok szkolny 2020-2021 składali:

  • drogą elektroniczną (tj. wypełniony wniosek wraz z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych należy wysłać w formie skanu na adres: sekretariat@pp3kozienice.pl )
  • lub pozostawić w specjalnie przygotowanej skrzynce umieszczonej w korytarzu budynku (w kopercie z umieszczonym na niej imieniem i nazwiskiem dziecka)

 Wszelkie pytania również prosimy kierować na wyżej podany adres mailowy lub telefonicznie (48 614-85-61)

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2020 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kozienice, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który również w tym roku zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego w Przedszkolach  Nr 1 – 5 oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1,2,4 w Kozienicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ , wybranej placówce lub stronie urzędu miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

ZASADY OGÓLNE


1.Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kozienice. Rodzice dzieci spoza naszej gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Kozienicach, gdy w przedszkolach pozostaną wolne miejsca.
2.Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranego przedszkola i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
3.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
4.Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
5.Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru i tam składamy również pisemny wniosek.
6.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
7.Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Szczegółowe informacje o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/  a następnie dostarczyć w formie papierowej do placówki którą Państwo określili jako placówkę pierwszego wyboru

Wypełniony wniosek:


•podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
•podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Osoby mające problem z dostępem do Internetu mogą zgłosić się do sekretariatu placówki i wypełnić wniosek na miejscu.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru


1.Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
2.Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
3.Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada Państwu numer PIN.
4.Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji. Nie należy składać dokumentów do placówki 2 i 3 wyboru.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu


1.Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
2.Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
3.Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej


1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
2.Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
3.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
 w harmonogramie.
4.W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
5.W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów


1.W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.
2.Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kozienicach tzw. kryteria dodatkowe.
4.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola


1.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
2.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:
1.wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
2.wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
3.złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach


1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2.W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
3.O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Kozienice.
4.Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

INFORMACJE DODATKOWE
1.W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Burmistrza Gminy Kozienice. W tym przypadku Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
2.Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.

 

Uchwały Rady Miejskiej w sp. rekrutacji:

UCHWAŁA NR XXVI/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice.

 

Zarządzenia Burmistrza dot. rekrutacji

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/20121 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola dot. rekrutacji

 

Zarządzenie Nr 1 /2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnym w Kozienicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie  terminu składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Kozienicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach na rok szkolny 2020/2021.